Καταλύματα Covid: Νέα πρόσκληση του υπουργείου Τουρισμού | Ποιες περιοχές αφορά | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σε νέα πρόσκληση για μίσθωση καταλυμάτων Covid προχώρησε σήμερα το υπουργείο Τουρισμού.
Σύμφωνα με την προκήρυξη, τα τουριστικά καταλύματα, (ξενοδοχεία και ΕΕΔΔ) πρέπει να ανήκουν σε κατηγορία κατάταξης τουλάχιστον 2 αστέρων ή 2 κλειδιών. Τα εν λόγω καταλύματα θα πρέπει να λειτουργούν πληρώντας όλες τις νόμιμες προς τούτο προϋποθέσεις, σύμφωνα με την κείμενη τουριστική και υγειονομική νομοθεσία (ΕΣΛ ή γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας, άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κ.υ.ε. ή γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας αυτών).
Σε περίπτωση αυξημένης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας ή Νήσου, θα προκριθούν τα τουριστικά καταλύματα που ανήκουν σε υψηλότερη κατηγορία αστέρων ήκλειδιών, και των οποίων η συνολική δυναμικότητα είναι αριθμητικά πλησιέστερη του απαιτούμενου αριθμού δωματίων ανά Π.Ε. ή Νήσο. Σε περίπτωση αυξημένης εκδήλωσης ενδιαφέροντος τουριστικών καταλυμάτων που ανήκουν στην ίδια κατηγορία, η επιλογή γίνεται με δημόσια κλήρωση, η οποία διεξάγεται στο Υπουργείο Τουρισμού από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
Οι υποψήφιοι ενημερώνονται σχετικά με ανακοίνωση που αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Τουρισμού, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη διενέργεια της κλήρωσης.
Το κόστος αποζημίωσης, όπως και στην προηγούμενη πρόσκληση υπολογίζεται ανά δωμάτιο και διαμορφώνεται σε 15 ευρώ/ημέρα, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ όταν τα δωμάτια είναι κενά και προσαυξάνεται κατά 45 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου κόστους σίτισης και ΦΠΑ, όταν γίνεται χρήση των δωματίων. Οι δικαιούχοι θα λάβουν, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής τωνπροβλεπόμενων δικαιολογητικών προκαταβολή, ίση με το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στη μίσθωση του συνόλου των δωματίων επί του κόστους μίσθωσης κενού δωματίου, ήτοι 15 ευρώ/δωμάτιο, για όλο το χρονικό διάστημα μίσθωσης. Σε περίπτωση καταγγελίας της μίσθωσης, λόγω παραβίασης των όρων της σύμβασης, η προκαταβολή επιστρέφεται εις ολόκληρον.
adv
Οι περιοχές
Τα τουριστικά καταλύματα πρέπει να βρίσκονται εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων (Π.Ε.) Έβρου, Καβάλας, Αχαΐας, Κοζάνης, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Μαγνησίας, Χαλκιδικής, Κορινθίας, Μεσσηνίας και Εύβοιας καθώς και εντός των Νήσων Θάσου, Λέσβου, Σάμου, Χίου, Σκιάθου, Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Λευκάδας, Καρπάθου, Νάξου, Πάρου και Σκύρου, και η ζητούμενη δυναμικότητα, έχει ως εξής:
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης ενδιαφέροντος είναι η Πέμπτη 6 Μαϊου 2021.
Η πρόσκληση
Η πρόσκληση έχει ως εξής:
“ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΚΥΡΙΩΝ ή ΜΗΚΥΡΙΩΝ) ΠΡΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ COVID-19
Το Υπουργείο Τουρισμού πρόκειται να μισθώσει κύρια ή μη κύρια τουριστικά καταλύματα της υποπερ.αα΄ της περ. α΄ και της υποπερ.γγ΄ της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.4276/2014 (Α΄ 155) για τηνκάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID19 κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου 2021, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 121του ν. 4790/2021 (Α΄48) και της υπ’ αριθ. 6301/13.4.2021 κ.υ.α. (Β΄/1484).Προκειμένου να γίνει επιλογή των ως άνω τουριστικών καταλυμάτων, καλούνται οι ασκούντες τηνεκμετάλλευσή τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντοςσύμφωνα με το υπόδειγμα που συνοδεύει την παρούσα πρόσκληση.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ1. Προϋποθέσεις:Τα τουριστικά καταλύματα, (ξενοδοχεία και ΕΕΔΔ) πρέπει να ανήκουν σε κατηγορίακατάταξης τουλάχιστον 2 αστέρων ή 2 κλειδιών. Τα εν λόγω καταλύματα θα πρέπει να λειτουργούνπληρώντας όλες τις νόμιμες προς τούτο προϋποθέσεις, σύμφωνα με την κείμενη τουριστική καιυγειονομική νομοθεσία (ΕΣΛ ή γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας, άδεια ίδρυσης και λειτουργίαςκ.υ.ε. ή γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας αυτών). Διευκρινίζεται ότι η νομιμότητα λειτουργίας τους(π.χ. Ειδικό Σήμα Λειτουργίας σε ισχύ, γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας τους στην ηλεκτρονικήπλατφόρμα notifybusiness.gov.gr), θα πρέπει να εξασφαλίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της διάθεσής τουςγια τους σκοπούς διαχείρισης ενδεχόμενων κρουσμάτων του ιού COVID-19.Τα τουριστικά καταλύματα που θα επιλεγούν δεσμεύονται αποκλειστικά για τη φιλοξενίαφυσικών προσώπων – επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του ιού COVID-19 και των στενών επαφών τους. Ηπαροχή γευμάτων είναι υποχρεωτική. Τυχόν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (κ.υ.ε.) πουλειτουργούν εντός αυτών των τουριστικών καταλυμάτων θα εξυπηρετούν αποκλειστικά και μόνο τουςδιαμένοντες στο κατάλυμα, ενώ θα πρέπει να τηρούνται από το προσωπικό όλα τα μέτρα προστασίας καιασφάλειας τόσο κατά την παρασκευή φαγητού όσο και κατά τη διανομή του σε δίσκους που θατοποθετούνται έξω από την πόρτα κάθε δωματίου. Επισημαίνεται ότι τα καταστήματα υγειονομικούενδιαφέροντος (εστιατόρια/κυλικεία/σνακ μπαρ), εφόσον υφίστανται θα λειτουργούν μόνο ωςπαρασκευαστήρια γευμάτων.
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται ρητά η λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών εντός τωνεπιλεγέντων τουριστικών καταλυμάτων. Προς τούτο, ο φορέας εκμετάλλευσης του οποίου το κατάλυμαθα μισθωθεί για τους σκοπούς που εξυπηρετεί η παρούσα υποχρεούται να υποβάλει στην πλατφόρμαnotifybusiness.gov.gr διακοπή λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής, σύμφωνα με τα προβλεπόμεναστις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 6 της υπ’ αριθ. 7888/2017 κ.υ.α. (Β΄ 1654). Σε περίπτωση που ηεπιχείρηση διαθέτει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής, η εκδούσα αρχή (οικείαΠεριφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού) θα προβαίνει στην αναστολή ισχύος της καθ’ όλη τη διάρκεια τηςμίσθωσης.
Τα τουριστικά καταλύματα που θα επιλεγούν για την προσωρινή διαμονή φυσικώνπροσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19 θα οριστούν με απόφαση τουΥπουργού Τουρισμού.
2. Γεωγραφικά κριτήρια:Τα τουριστικά καταλύματα πρέπει να βρίσκονται εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων (Π.Ε.)Έβρου, Καβάλας, Αχαΐας, Κοζάνης, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Μαγνησίας, Χαλκιδικής, Κορινθίας, Μεσσηνίαςκαι Εύβοιας καθώς και εντός των Νήσων Θάσου, Λέσβου, Σάμου, Χίου, Σκιάθου, Ζακύνθου, Κεφαλονιάς,Λευκάδας, Καρπάθου, Νάξου, Πάρου και Σκύρου, όπως αποτυπώνονται στον συνημμένο Πίνακα τηςπαρούσης.Σε περίπτωση αυξημένης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας ήΝήσου, θα προκριθούν τα τουριστικά καταλύματα που ανήκουν σε υψηλότερη κατηγορία αστέρων ήκλειδιών, και των οποίων η συνολική δυναμικότητα είναι αριθμητικά πλησιέστερη του απαιτούμενουαριθμού δωματίων ανά Π.Ε. ή Νήσο. Σε περίπτωση αυξημένης εκδήλωσης ενδιαφέροντος τουριστικώνκαταλυμάτων που ανήκουν στην ίδια κατηγορία, η επιλογή γίνεται με δημόσια κλήρωση, η οποίαδιεξάγεται στο Υπουργείο Τουρισμού από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. Οιυποψήφιοι ενημερώνονται σχετικά με ανακοίνωση που αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του ΥπουργείουΤουρισμού, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη διενέργεια της κλήρωσης3. Κόστος Αποζημίωσης:Ο μέγιστος αριθμός των δωματίων που δύναται να αποζημιωθούν ανά Περιφερειακή Ενότηταή Νήσο αναφέρεται στον συνημμένο Πίνακα της παρούσης, με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 3 τηςυπ’ αριθ. 6301/2021 κ.υ.α. (Β΄ 1484).Το κόστος αποζημίωσης υπολογίζεται ανά δωμάτιο και διαμορφώνεται σε 15 ευρώ/ημέρασυμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ όταν τα δωμάτια είναι κενά και προσαυξάνεται κατά 45 ευρώ,συμπεριλαμβανομένου κόστους σίτισης και ΦΠΑ, όταν γίνεται χρήση των δωματίων.Οι δικαιούχοι θα λάβουν, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής τωνπροβλεπόμενων δικαιολογητικών προκαταβολή, ίση με το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στη μίσθωσητου συνόλου των δωματίων επί του κόστους μίσθωσης κενού δωματίου, ήτοι 15 ευρώ/δωμάτιο, για όλοτο χρονικό διάστημα μίσθωσης. Σε περίπτωση καταγγελίας της μίσθωσης, λόγω παραβίασης των όρων τηςσύμβασης, η προκαταβολή επιστρέφεται εις ολόκληρον.Προκειμένου οι δικαιούχοι να λάβουν την προκαταβολή θα πρέπει να αποστείλουν, μετά τηνυπογραφή της Σύμβασης, στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού, Λ. Αμαλίας12 Αθήνα Τ.Κ. 10557 τα κάτωθι πρωτότυπα δικαιολογητικά :α. Αίτησηβ. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών με Φ.Π.Α.γ. Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. για τη σύνθεση Δ.Σ. και νόμιμου εκπροσώπου εταιρείαςδ. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσηςε. Γνωστοποίηση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου σε μορφή ΙΒΑΝ, πουσυνοδεύεται από αντίγραφο (απλή φωτοτυπία ) της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τηςΤράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός ή από βεβαίωση της Τράπεζας αυτής ότανδεν εκδίδεται βιβλιάριοστ. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη ενεχυρίασης – εκχώρησης του ποσού της προκαταβολής και μη λύσης τηςεταιρείας
Προκειμένου οι δικαιούχοι να λάβουν την υπόλοιπη αποζημίωση θα πρέπει να αποστείλουν,μετά από τη λήξη της σύμβασης, στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού.Αμαλίας 12 Αθήνα τ.κ. 10557 τα κάτωθι πρωτότυπα δικαιολογητικά :α. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών με Φ.Π.Α.β. Βεβαίωση Δημόσιας Υπηρεσίας με το ονοματεπώνυμο των ατόμων που φιλοξενήθηκανκαι το χρονικό διάστημα που διήρκησε η φιλοξενίαγ. Γνωστοποίηση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου σε μορφή ΙΒΑΝ, πουσυνοδεύεται από αντίγραφο (απλή φωτοτυπία) της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τηςΤράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός ή από βεβαίωση της Τράπεζας αυτής ότανδεν εκδίδεται βιβλιάριο.δ. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη ενεχυρίασης – εκχώρησης του ποσού της αποζημίωσης και μη λύσης τηςεταιρείας.Τα ποσά της αποζημίωσης που καταβάλλονται είναι αφορολόγητα, μη εφαρμοζόμενης τηςπαρ. 1 του άρθρου 47 του Ν. 4172/2013 (Α’ 167) σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους,ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικήςδιάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και τηςειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, δεν δεσμεύονται και δενσυμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το δημόσιο εν γένει, τους δήμους,τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.4. Κατάσταση τουριστικών καταλυμάτων:Τα τουριστικά καταλύματα που θα μισθωθούν για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιαςυγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 θα πρέπει να τηρούν τις τεχνικέςκαι λειτουργικές προδιαγραφές που ορίζει η τουριστική νομοθεσία ανά κατηγορία καταλύματος καικατάταξης σε κλειδιά ή αστέρια. Tα κτίρια των τουριστικών καταλυμάτων πρέπει να είναι απολύτωςέτοιμα προς χρήση με μέριμνα και δαπάνη του φορέα εκμετάλλευσης. Η εύκολη πρόσβαση των ατόμωνμε κινητικά προβλήματα είναι επιθυμητή.Απαιτήσεις για τον χώρο της καραντίναςi. Τα δωμάτια φιλοξενίας των ατόμων σε καραντίνα πρέπει να έχουν φυσικό επαρκή αερισμό. Εάν δεν είναιεφικτός ο φυσικός αερισμός, θα πρέπει ο τεχνητός αερισμός να παρέχει 100% φρέσκο αέρα χωρίςανακύκλωση.ii. Κάθε άτομο θα πρέπει να διαμένει σε ξεχωριστό δωμάτιο με εσωτερική ατομική τουαλέτα εξοπλισμένη μευγρό σαπούνι και νερό.iii. Εάν δεν είναι δυνατόν τα άτομα της ίδιας οικογένειας να τεθούν σε καραντίνα σε ξεχωριστά δωμάτια, τότεθα πρέπει να υπάρχει μεταξύ των κρεβατιών απόσταση 1 μέτρου. Τα άτομα σε καραντίνα θα πρέπει ναδιατηρούν τουλάχιστον 1 μέτρου απόσταση μεταξύ τους κάθε στιγμή.Μέτρα υγιεινήςi. Οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται καθημερινά (με διάλυμα 1 μέροςοικιακής χλωρίνης και 99 μέρη νερού ή αιθανόλης 70%). Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δίνεται στιςεπιφάνειες που αγγίζονται συχνά με τα χέρια όπως τα κομοδίνα, τα κεφαλάρια των κρεβατιών και τηνυπόλοιπη επίπλωση των δωματίων, τις τουαλέτες, τους νιπτήρες, τα πόμολα κ.τ.λ.ii. Το προσωπικό που θα εισέρχεται στο δωμάτιο στο οποίο βρίσκονται άτομα σε καραντίνα θα πρέπει ναφορά γάντια μίας χρήσης και χειρουργική μάσκα και να εφαρμόζει υγιεινή των χεριών μετά από τηναπόρριψή τους.iii. Τα κλινοσκεπάσματα και ο ρουχισμός θα πρέπει να συλλέγεται σε πλαστικές σακούλες και στη συνέχεια ναπλένεται με απορρυπαντικό και νερό σε θερμοκρασία 60–90 °C και να στεγνώνουν πλήρως.iv. Τα απορρίμματα θα πρέπει να συλλέγονται σε πλαστικές σακούλες και να απορρίπτονται σε εγκεκριμένουςχώρους διάθεσης απορριμμάτων.v. Τα άτομα που μεταφέρουν τα τρόφιμα θα πρέπει να φορούν χειρουργική μάσκα και γάντια και να αφήνουντο δίσκο με το παρασκευασθέν φαγητό έξω από την πόρτα του δωματίου.vi. Εάν δεν χρησιμοποιούνται πιάτα και μαχαιροπίρουνα μίας χρήσης, τότε θα πρέπει μετά από τηνκατανάλωση του γεύματος ο δίσκος και τα πιάτα να μεταφέρονται σε σακούλα στον χώρο πλύσης σκευώνκαι στη συνέχεια να πλένονται και να απολυμαίνονται στους 77 °C ή περισσότερο για τουλάχιστον 30δευτερόλεπτα ή στους 82 °C ή με διάλυμα χλωρίου περιεκτικότητας 200 ppm.
Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να υπάρχει άμεσα προσβάσιμο στο τουριστικό κατάλυμα επαρκέςαναλώσιμο υλικό για την πρόληψη των λοιμώξεων: σαπούνι και νερό ή αλκοολούχο διάλυμα καθαρισμού χεριών χαρτομάντηλα απλές χειρουργικές μάσκες γάντια μιας χρήσης θερμόμετρα σακούλες απορριμμάτων υγρά καθαρισμού επιφανειώνΑρχείο καταλύματος μελών προσωπικού και όλων των ατόμων σε καραντίναΓια τους σκοπούς δράσεων προστασίας της δημόσιας υγείας, η Διοίκηση/Διεύθυνση τουτουριστικού καταλύματος οφείλει να τηρεί αρχείο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) των μελών προσωπικού καιόλων των ατόμων που διέμειναν στο τουριστικό κατάλυμα – όνομα, εθνικότητα, ημερομηνία άφιξης καιαναχώρησης, στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail) -, ώστε να καθίσταται δυνατή ηεπικοινωνία με τις στενές επαφές τυχόν κρούσματος COVID-19, που ενδέχεται να ταυτοποιηθεί εκ τωνυστέρων.
5. Τήρηση πρωτοκόλλων υγειονομικού περιεχομένου:Όλα τα τουριστικά καταλύματα που θα επιλεγούν οφείλουν να τηρούν τα προβλεπόμενα στηνυπ’ αριθ. 6632/21.04.2021 κ.υ.α. (Β΄ 1632) περί Ειδικών πρωτοκόλλων υγειονομικού περιεχομένου βάσειτων οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊούCOVID-19 και να έχουν προμηθευτεί προς τούτο το προβλεπόμενο στο άρθρο 4 της ως άνω κ.υ.α. ΣήμαΠιστοποίησης “Health First”.
6. Διάρκεια μίσθωσης:Οι μισθώσεις δεν δύνανται να έχουν διάρκεια πέραν της 31ης Οκτωβρίου 2021. Εφόσον την31η Οκτωβρίου 2021 διαμένουν πρόσωπα στα ως άνω καταλύματα και μέχρι τη συμπλήρωση τωναναγκαίων ημερών διαμονής που έχουν οριστεί για το καθένα εξ αυτών από τις αρμόδιες υγειονομικέςαρχές για την πρόληψη και αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, καταβάλλεται από το ΥπουργείοΤουρισμού πρόσθετη οικονομική αποζημίωση.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ1. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης ενδιαφέροντος: Πέμπτη 06 /05/2021.2. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οικείαΠεριφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με το υπόδειγμαπου διατίθεται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Υπουργείου Τουρισμού(), συμπληρώνοντας υποχρεωτικά όλα τα πεδία
3. Πληροφορίες:ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΤΟΥΡΙΣΜΟΥΔΙΕΥΘΥΝΣΗ E-MAILΠ.Υ.Τ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΝ. Παπανικολάου 1, ΤΚ 691 00ΚΟΜΟΤΗΝΗ[email protected]ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΥΛΙΩΤΗΣΤΗΛ. 25310-82879, 82886ΦΑΞ 25310-70995Π.Υ.Τ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Βύρωνος Καραπαναγιώτη 7, Τ.Κ. 81132 ΜΥΤΙΛΗΝΗ[email protected],[email protected]ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΝΙΚΗ-ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΕσωτ. 4ΤΗΛ. 22510-42511-3ΦΑΞ 22510- 55286Π.Υ.Τ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Φιλοποίμενος 26, ΤΚ 262 21 ΠΑΤΡΑ [email protected]ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΟΔΕΤΗΛ. 2610-620353, 621891ΦΑΞ 2610-620125Π.Υ.Τ. ΔΥΤΙΚΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΖ.Ε.Π., ΤΚ 501 00 ΚΟΖΑΝΗ [email protected]ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗΤΗΛ. 24613-50183, 50294ΦΑΞ 24613-50259Π.Υ.Τ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αρχ. Μακαρίου & Παπάγου, ΤΚ 851 00ΡΟΔΟΣ[email protected]ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣΑΓΑΠΗΤΟΣ ΞΑΝΘΗΣΤΗΛ. 22410-44339, 5,ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 22410-44330ΦΑΞ 22410-26955Π.Υ.Τ. ΗΠΕΙΡΟΥ Δωδώνης 39, ΤΚ 452 21 ΙΩΑΝΝΙΝΑ [email protected]ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΩΚΑΣΤΗΛ. 26510-48866, 41868, 41142ΦΑΞ 26510-49139Π.Υ.Τ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πλατεία Ρήγα Φεραίου, ΤΚ 383 34ΒΟΛΟΣ[email protected]ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΤΗΛ. 24210-23500, 24915, 37417, 36233ΦΑΞ 24210-24750Π.Υ.Τ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 7, ΤΚ 49132 ΚΕΡΚΥΡΑ[email protected]ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣΤΗΛ. 26610-46141,ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 26610-37638-40ΦΑΞ 26610-30298Π.Υ.Τ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΤσιμισκή 136, νέο κτίριο ΧΑΝΘ, ΤΚ546 21 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ[email protected]ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΤΡΙΧΑΤΗΛ. 2310-254839, 254810,ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2310-252170ΦΑΞ 2310-221380Π.Υ.Τ. ΚΡΗΤΗΣ Στυλιανού Αλεξίου-Μάρθας Αποσκίτη16, ΤΚ 712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ[email protected]ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣΤΗΛ. 22810-246106, 390197ΦΑΞ 22810-246105Π.Υ.Τ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ Φολεγάνδρου 4, ΤΚ 841 00ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ, ΣΥΡΟΣ[email protected]ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΡΑΒΑΛΟΣΤΗΛ. 22810-86725, 82375ΦΑΞ 22810-85275Π.Υ.Τ. ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ Εθνικής Αντίστασης 87, ΤΚ 221 31ΤΡΙΠΟΛΗ[email protected]ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΑΣΑΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΤΗΛ. 2710-238009, 221210ΦΑΞ 2710-230287Π.Υ.Τ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Λεωφόρος Καλυβίων 14, ΤΚ 351 32ΛΑΜΙΑ[email protected]ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΜΑΛΗΣΤΗΛ. 22310-32289, 66050, 31988ΦΑΞ 22310-66059Υπουργείο ΤουρισμούΔιεύθυνση Ποιοτικών Προτύπων,Τμήμα Εποπτείας και Υποστήριξης των Π.Υ.Τ.ΤΗΛ. 210 3736073, 210 3736396ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ– Η παρούσα πρόσκληση δεν είναι δεσμευτική για το Υπουργείο Τουρισμού, το οποίο θαέχει υποχρέωση έναντι μόνο αυτών των τουριστικών καταλυμάτων που θα επιλεγούν καιμε τα οποία θα συμβληθεί εν τέλει.– Από την παρούσα πρόσκληση δεν μπορούν να στοιχειοθετηθούν αξιώσεις αποζημίωσηςεκ μέρους των συμμετεχόντων που θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.– Τα στοιχεία των δηλώσεων ενδιαφέροντος θα χρησιμοποιηθούν από το ΥπουργείοΤουρισμού αποκλειστικά για τον σκοπό της πρόσκλησης και δεν θα δημοσιοποιηθούν.– Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στον ιστοτόπο του Υπουργείου Τουρισμού και τωναρμόδιων φορέων ως έχει.
ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΩ

Post Views:
19

Source: money-tourism.gr

Original article: Καταλύματα Covid: Νέα πρόσκληση του υπουργείου Τουρισμού | Ποιες περιοχές αφορά | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.